Reklamace a vrácení zboží

Reklamace zboží

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Spolku Svět vzdělání, z. s., Rozvojová 4769/3, Prostějov, 79601, IČO: 04087356, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně (dále též jen “Svět vzdělání” nebo “Prodávající”).

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tento reklamační řád se vztahuje výlučně na zboží zakoupené prostřednictvím internetových obchodů, které se nachází na adrese http://www.unikovka.online a http://www.eshop.svetvzdelani.cz
 2. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

II. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

 1. Svět vzdělání odpovídá za to, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující Zboží převzal: a. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující rozumně očekával s ohledem na povahu Zboží nebo na základě reklamy jimi očekáváné, b. se Zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c. je Zboží v odpovídajícím množství, míře, hmotnosti, funkčnost, jakosti, d. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy, e. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Svět vzdělání neodpovídá za vady: a. pro které byla poskytnuta sleva z ceny Zboží, b. způsobené nevhodným užíváním nebo běžným opotřebením, c. způsobené mimořádnou událostí, d. způsobené používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které neodpovídají běžnému nošení, e. po záruční lhůtě, f. způsobené neodborným zásahem a úpravami zboží, g. způsobené neodborným čištěním nebo užíváním v rozporu s návodem na užívání a údržbu.

III. PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA REKLAMOVÁNÍ ZBOŽÍ

Vyskytne-li se u zakoupeného Zboží vada, je kupující oprávněn tuto vadu při převzetí nebo v záruční lhůtě reklamovat.

IV. MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující uplatní reklamaci zasláním zboží na adresu prodávajícího: spolek Svět vzdělání, z. s., Rozvojová 4769/3, Prostějov, 79601. Nákup reklamovaného Zboží prokazuje zákazník vystavenou fakturou. Tento doklad slouží rovněž jako záruční list.

V. LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 1. Právo z vady (reklamace) musí být uplatněno v době 24 měsíců od převzetí Zboží. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání Zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení Zboží nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu Zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.
 2. Prodávající je oprávněn odmítnout přijmout do reklamace Zboží, které je znečištěno a neodpovídá hygienickým předpisům a obecným hygienickým zásadám.
 3. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění reklamace do doby, kdy kupující byl povinen po skončení opravy zboží převzít.

VI. ODSTRANĚNÍ VADY

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu Zboží, nebo týká-li se vada jen součásti Zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

VII. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 1. Lhůta pro vyřízení Reklamace je 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající nedohodne se zákazníkem na delší lhůtě. Lhůta běží od okamžiku uplatnění reklamace. Následující den potom, co kupující reklamaci uplatnil, je prvním dnem 30denní lhůty. V případě, že Prodávající v daném termínu reklamaci nevyřídí, může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 2. Reklamace bude řešena Reklamačním oddělením Prodávajícího.
 3. Po obdržení reklamovaného zboží obdrží kupující na email, který uvedl ve Formuláři pro reklamaci zboží, písemné potvrzení o přijetí zboží k reklamaci. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je kupujícím požadován.
 4. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, zákazníkovi se záruční doba prodlužuje pouze o dobu, kdy byla věc v reklamaci. Zákazníkovi zůstává původní doklad o koupi s původním datem nákupu. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován emailem, telefonicky nebo prostřednictvím SMS, na kontakt, který uvedl při uplatnění reklamace. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 5. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád je platný od 6. 1. 2023 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto reklamačním řádem dotčena. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle Světa vzdělání a na webových stránkách http://www.eshop.svetvzdelani.cz

 

Stažení -> Formular_k_reklamaci

 

Vrácení zboží

Do 14 dnů máte právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez udání důvodů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

Odstoupit od této smlouvy můžete jakýmkoliv jednoznačným prohlášením adresovaným spolku Svět vzdělání, z. s., Rozvojová 4769/3, Prostějov, 79601, IČO: 04087356, info@svetvzdelani.cz (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Na naší internetové stránce eshop.svetvzdelani. cz nebo unikovka.online můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám potvrdíme jeho přijetí v textové podobě (například prostřednictvím elektronické pošty).

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dny, kdy nám došlo Vaše odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob dodání). Pro vrácení peněžních prostředků použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Přijaté peněžní prostředky můžeme vrátit až po obdržení vráceného zboží nebo až prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Rozvojová 4769/3, Prostějov, 796 01, spolek Svět vzdělání z. s., k rukám paní Zuzaně Koleňákové, popř. osobě, která ji zastupuje. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám zboží odešlete zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 

Stažení -> Formular_odstoupeni_od_smlouvy

Zpět do obchodu